සමාගම ගැන

ගුවැන්ෂු ලිඩා තාක්‍ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්
පිහිටා ඇත්තේ ගුවැන්ෂු නගරයේ ගුවැන්ෂු කාර්මික දිස්ත්‍රික්කයේ ය, ගුවැන්ඩොං චීනය. මුළු ආයෝජනය සමඟ 10 මිලියන, සහ වැඩි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි 2,000 වර්ග මීටර, කර්මාන්ත ශාලාවට නවීන වැඩමුළු සහ ශක්තිමත් තාක්ෂණික පසුබිමක් සහිත නවීන කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇත.

විශේෂිත නිෂ්පාදන

මත
ලයින්
දැන් විමසන්න