Tu yo'olal Company

Guangzhou Lida Technology Co., Ltd
Kula'an ti' le distrito industrial u Guangzhou, Guangdong China. Yéetel juntúul inversión total ti' 10 Millones, ka pi'ixil jump'éel yo'osal u asab u 2,000 metros báapaachil,, le fábrica yile' yéetel modernos talleres yéetel juntúul moderno t.u.m gestión yéetel juntúul sólida formación técnica.
ON
LINE
CONSULTA BEJLA'E'